Kaj Munk - tegnet 1927 af Knud Nørholm
Kaj Munk Forskningscentret
Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, rum 5.265
DK-9000 Aalborg

Google Maps

Søren Dosenrode sd@cgs.aau.dk
Peter Øhrstrøm poe@hum.aau.dk

Find Kaj Munk på facebook

Kaj Munk tekster findes i “Kaj Munk – Studieudgave på Web” – www.kajmunk.aau.dk – søg i teksterne og download

Vores online katalog findes under menupunktet “Søg i arkivet” og digitale dokumenter under menupunktet “Digi. dok.”

Udkast til Ollerup-talen, tale holdt 28.07.1940

20090325162542 side 1 1 Mine Tilhørere,

naar jeg i Dag har ladet mig kalde til Ollerup, er det ikke min hensigt at fortælle Dem, at Himlen er blaa, at Blomsterne dufter og Fuglene synger. Alt det er jo sandt nok, og til andre Tider kunde jeg maaske ogsaa nok have fortalt Dem det paa en saadan Maade at De syntes, at det var (skønt De vidste det i Forvejen) dog værd at høre det nok engang. Men der er saa mange til at fortælle os det nu, og det er saa ufarligt et Emne at snakke om, at jeg knap synes, det er en Olleruprejse værd. Nej, jeg vil i Dag tale om, hvad der ligger mig dybest paa Hjerte, og det er sagt med det samme: Kristus og Danmark. Det er muligt, at der er dem blandt mine Tilhørere, der vil blive overmaade vrede – muligvis vil De alle blive det. Jeg vil saa trøste mig med, at det er værdifuldere for Dem end om jeg havde talt om Fugle og Blomster og De var faldet i Søvn eller dog havde hygget Dem. Jeg tror nemlig, at det er paa Tide, at vi bliver vrede her i Danmark. Det er Vredens Tid over Verden, og den skulde ikke gerne gaa vort lille Land forbi. Som sidste Gang. Og endnu nødigere som Forholdene er kommen til at ligge nu end sidste Gang.

Om Brændenælden skal man tage rask. Man kan brænde sig alligevel, men det maa man være klar over, naar man vil rusk[e] Nælder. Altsaa begynder vi: hvem er Hitler? Dertil svarer vi uden at tøve: Han er [overstreget: en af] Stormand, en af de største, Historien har set. Men er han Guds Mand eller er han Djævelens Mand? Vi ved, hvad Tyskland vil svare. Vi ved, hvad England vil svare. Hvad svarer vi selv?

Jeg er bange for, at Svaret for Danmarks Vedkommende vil falde yderst forskelligt ud, om Spørgsmaalet var stillet før 9. april eller efter. Og det overraskende, [overstreget: er] det utrolige er, at efter den 9. april er mange Danske, der før har [overstreget: fnyst ad Hitler] paa det voldsomste har forsaget Hitler og alle hans Gerninger og alt hans Væsen, nu pludseligt begyndt at regne ham for en pæn Mand. Jeg maa maaske have Lov at minde om, hvad der skete den Dato, da det kan se ud, som om en Del har glemt det. Tyskland havde uden vor Opfordring tilbudt os [overstreget: ?] en Ikke-Angrebs-Pagt. Vi [overstreget: skrev den under] tog mod Tilbuddet, skønt det kostede os noget af vort Ansigt over for vore Brødre mod Nord. Vi skrev den under, og Tyskland skrev den under. Derefter brød Tyskland brølende ind i vort Land om Natten, skød Folk til Krøblinge
20090325162542 side 2 2 neden for de Vinduer, bag hvilke vor gamle Konge og vor højt frugtsommelige Kronprinsesse sov, overvældede os med Soldater og Militær til Lands og Vands og i Luften og brugte vort Land til at føre videre Krig mod vor egen Stamme i Norge. Hvorefter de lod vor marxistiske Statsminister her paa Tinge udtrykke Sympati og Forstaaelse for vor Nabo, som Tyskland nu pludselig med Iver atter og atter udnævnes til at være. – Det er muligt, at dette ikke kunde siges – at det bare er rigtigt at gøre saadanne Ting, men ikke at omtale dem. Vi hører idelig, at nu maa man omstille sig efter de nye Forhold. Jeg beder mine Tilhørere undskylde, at jeg paa [tilføjet: i det mindste] eet Punkt er haabløst gammeldags og haabløst uomstillelig, og det er i min Opfattelse af Sandheden – at naar Sandheden nu engang er til, og det er den, det er haabløst at bestride det, den er til og den er uudryddelig, og naar den er til, saa er Meningen med den, at den skal siges.

Vi hævder altsaa at kun ved Brudd paa sin Ære, sit givne Ord [overstreget: og ved et Overfald] er Tyskland kommen i Besiddelse af vort Land. Der kan svares, at Pagten drejede sig om Angreb, altsaa Krig, og Tyskland har ikke erklæret os Krig. Nuvel, men foreligger der ikke Krig, saa foreligger der Forbrydelse. Æreløs Krig eller Forbrydelse – Tyskland maa selv træffe Valget.

Men hvordan saa nu det Land ud, der vaagnede som [tilføjet: forsinket] Aprilnar den Foraarsmorgen? jeg svarer uden at nøle, at vi var saadan, at vi ingen bedre Skæbne havde gjort os fortjent til, hvad der ikke retfærdiggør Tyskland, men er af stor Værdi for os selv at betænke.


"Ollerup-talen", udkast til Kaj Munks tale på Ollerup Gymnastikhøjskole (forstander Niels Bukh), udateret. Talen blev holdt 28.07.1940 (28. juli 1940).

PDF-dokument med teksten til udkastet til talen Kaj Munk Forskningscentret • Rendsburggade 14, rum 5.265 • DK-9000 Aalborg   Google Maps

 Opdateret: 2017-09-26